AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka - Stowarzyszenie mające osobowość prawną, działające w ramach struktur diecezjalnych. Akcja Katolicka pragnie pogłębiać formację chrześcijańską oraz organizować katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy działają w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną w dziele ewangelizacji świata.

Organizacja zrzeszająca ludzi świeckich w celu apostołowania, kształtowała się długo. Zainteresowanie Kościoła kwestią społeczną w II poł. XIX wieku przyczyniło się do jej ścisłego określenia. Po raz pierwszy nazwą Akcja Katolicka posłużył się papież Pius X w motu proprio z 18 XII 1903 r. a następnie w encyklice Il fermo proposito z 11 VI 1905 r. Pius X wyłożył w tejże encyklice podstawy teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej w myśl przyjętego przez siebie hasła: Instaurare omnia in Christo. Formalny początek oraz ścisłe ramy organizacyjne nadał Akcji Katolickiej papież Pius XI w encyklice Ubi arcato Dei z 23 XII 1922 r. oraz liście Quae nobis z 13 XII 1928 r. skierowanym do kardynała A. Bertrama. Według nauki Piusa XI Akcja Katolicka miała być organizacją ludzi świeckich mających udział w apostolstwie hierarchicznym Kościoła. Jej celem było odnowienie życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia: w rodzinie i społeczeństwie. Początkowo Akcja rozwinęła się we Włoszech. Na polecenie Piusa XI zaczęto tworzyć Akcję Katolicką na całym świecie.

W Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. istniały, szczególnie na ziemiach zaboru pruskiego i austriackiego, różne organizacje. W 1926 r., pod wpływem encykliki Ubi arcano, doszło do zwołania Katolickiego Zjazdu w Warszawie, który skierował petycję do Episkopatu o zorganizowanie Ligi Katolickiej, na co biskupi odpowiedzieli pozytywnie. We wrześniu 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład której weszli: kard. A. Hlond – przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski, który ułożył Statut Akcji Katolickiej.

Oficjalnie Akcja Katolicka została powołana w dniach 28-30 IV 1930 r. przez Konferencję Episkopatu obradującą w Poznaniu. Statut AK w Polsce został zatwierdzony osobiście przez Piusa XI w dniu 27 XI 1930 r. Był to jedyny, poza Włochami, statut krajowy, za którym stał autorytet papieża. Akcja Katolicka w Polsce miała być wzorowana na AK istniejącej we Włoszech, tzn. być organizacją typu centralistycznego z jednym statutem obowiązującym w całym kraju. Wkrótce powstały odpowiednie struktury, którym przewodził Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu, erygowany 24 XI 1930 r. przez kard. Augusta Hlonda. Patronem Akcji Katolickiej został św. Wojciech, zaś główna uroczystość doroczna ustanowiona została w święto Chrystusa Króla.

W latach 1930-32 biskupi powoływali Akcję Katolicką w diecezjach. Na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie (5-6 II 1934 r.) postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Na wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ). W skład związków ogólnopolskich wchodziły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. i liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków.

Organizacja Akcji Katolickiej liczyła w 1936 r. prawie pół miliona członków, zaś w 1939 r. ich liczba wzrosła do 750 000. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać własnego życia w jej obronie.

Okres rządów komunistycznych uniemożliwił jej odrodzenie. Jej kontynuacją był Instytut Akcji Katolickiej w Londynie. Nowe szanse na reaktywowanie AK dały dopiero przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989. Przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce postulował Jan Paweł II już w 1993 r. podczas pielgrzymki ad limina biskupów polskich do Watykanu, a następnie w 1994 r. Kościół w Polsce odpowiedział bardzo szybko na wezwanie papieża. Dekretem z dnia 2 V 1996 r., Przewodniczący KEP, Prymas Polski kard. Józef Glemp powołał Akcje Katolicką. Tworzenie struktur rozpoczęto od diecezji i parafii, kończąc to dzieło w 1998 r. powołaniem władz krajowych.

Dekretem bpa Kazimierza Górnego z dnia 2 VI 1995 r. zainicjowała pracę Akcja Katolicka w Diecezji Rzeszowskiej. 23 VI 1995 r. powołany został tymczasowy Zarząd Diecezjalny AK. Asystentem diecezjalnym AK został ks. Stanisław Potera, drugim asystentem ks. Krzysztof Gołąbek. Dzisiejsza AK nawiązuje do struktur przedwojennych. Organem podstawowym stowarzyszenia jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK); najwyższym Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK). W diecezji natomiast Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK).

W naszej parafii spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.