Od wielu wieków, mieszkańcy poszczególnych wsi zadają sobie pytania: Skąd wywodzi się pierwotna nazwa „ojcowizny”, ziemi, na której mieszkają, mieszkali ich ojcowie, dziadkowe czy nawet pradziadowie? Kiedy powstały pierwsze osady w tutejszej okolicy i kto był ich założycielem? Według hipotezy Piekosińskiego istnieje prawdopodobieństwo, że nazwy zakładanych nowych osad wywodziły się od ich pierwszych mieszkańców osadników. Otóż według wspomnianego wyżej historyka, już w VI wieku osiedlił się nad Wisłą, Odrą i Wartą lechicki szczep, przybyły tu z Azji.

Pierwsze informacje źródłowe o wsi Iwierzyce pochodzą z XIV wieku. Nie ulega jednak wątpliwości, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się znacznie wcześniej. Trzeba pamiętać, ze w XIII wieku nieopodal wsi Iwierzyce przebiegała granica ówczesnego państwa polskiego i Rusi. Dla jej obrony w drugiej połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki świadomie prowadził akcją osadniczą. Spośród okolicznych wsi najstarszą metrykę mają m. innymi Iwierzyce. Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić pochodzenie nazwy wsi. Można spotkać się w różnych opracowaniach ze stwierdzeniem, ze kiedyś były to Zwierzyce, Wierzyce itp.

Na dziale wodnym między Wisłokiem a Wisłoką, w kotlinowatym obniżeniu Pogórza Karpackiego leży niewielka miejscowość Olimpów. Żadne kroniki, roczniki czy opracowania monograficzne miejscowości nie wspominają o Olimpowie. Nawet w kronice parafialnej do roku 1933 nie był on wspomniany. Znajduje się natomiast taki zapis: „do parafii Nockowa należy: Wiśniowa, Bystrzyca, Wiercany, Iwierzyce, Nockowa. Stąd wniosek że Olimpów istniał, ale przyłączony był do innych miejscowości.

Wieś położona w południowo-wschodniej części gminy Iwierzyce. Miejscowość ta do II wojny światowej funkcjonowała jako przysiółek dwóch sąsiednich wsi: Nockowej i Wiśniowej. Potwierdza to zapis na mapie katastralnej z 1849 r. Na terenie wsi znajdował się folwark, który w okresie międzywojennym uległ parcelacji. Wieś Będzienica osobowość prawną uzyskała dopiero po II wojnie światowej. Utworzenie niezależnej wsi miało miejsce w 1946 r.

Spośród okolicznych wsi najstarszą metrykę miały, jak się zdaje, wymienione w „Suplice” z 1379 r. miedzy innymi Wiercany, stanowiące od początku uposażenie kasztelanii sandomierskiej. Wprawdzie wzmianka o Wiercanach w dokumencie Leszka Czarnego z 1282 r. nie może, ze względu na dowiedzioną interpolację służyć za dowód w tej sprawie. Niemniej jednak istnienie tej wsi w końcu XIII wieku wydaje się pewne.

Wiśniowa, to wieś, której przeszłość jest niezmiernie złożona i ciekawa, ale zarazem trudna do odtworzenia, ze względu na skąpą ilość informacji. Jej nazwa pojawia się najpierw w brzmieniu „Nowa Nockowa”- czyli Wiśniowa. Była to własność rycerska. W XV wieku wchodziła w skład rozległych dóbr Lewitów Jarosławskich. Kolejnymi właścicielami byli: Rafał z Jarosławia kasztelem wojnicki (zm. 1441 r.), a po nim trzej jego synowie Jan (zm. 1474 r.), Rafał Jakub (zm. 1492 r.) i Spytek od 1501 r. kasztelan krakowski (zm. 1519 r.).

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.